Fikih » CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER

CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER

Bu konu başlıbaşına bir kitap ve araştırma konusu olduğundan, biz bu mevzuda söylenmesi gerekenlerin tümünü söylemeye çalışmayacak, bazı tereddütlü ya da önemli noktalara deginmekle yetinecegiz.

Bu konuda hiç unutulmaması gereken en önemli nokta, insanın yaradılış gayesidir. Insan Allah'ın yüceligi karşısında kendi güçsüzlügünü kabullenmesi ve her hareketini Allah'a kulluk olarak yapması için yaratılmış bir varlıktır. Öyleyse yemesi, giymesi yatması ve kalkması gibi, cinsel ilişkisi de ibâdet olarak yapılmalıdır. Haramdan sakınmak, Allah'ın nimetinden helâl olarak yararlanmak, yapacağı hayırlı işler için fikrini meşgul eden cinsel arzuyu, sağlam düşünebilmek için gidermek, koca karının, karı da kocanın hakkını ödemek ve en önemlisi müslüman nesli yetiştirmek amacıyla yapılan meşru bir cinsel ilişki ibâdettir ve insana aldığı zevkler yanında sevap da kazandırır. "Kişinin zevkini yaşamasında hiç sevap olur mu ?" diye soran sahabiye Allah Rasûlü Efendimiz; "O suyu haram bir yere akıtsaydı, günah olmayacak mı idi? Öyleyse helâlından akıtması da sevaptır" buyurmuştur.(Müslim, zekât 52; Ebû Dâvûd, tatavvu' 12; edep 160; Müsned V/167,168.)

Öbür yönüyle insan, arzu ve şehvetinin esiri olup, sırf zevki için yaşar hale gelmemelidir. Bu, ondaki hayvanî güçleri geliştirir, melekî güçleri zayıflatır ve insanı alçaltır. Halbuki, bütün zevkler gibi cinsel ilişki zevki de bir gaye değildir, bir gaye için yaratılmış insana Allah'ın bir hediyesidir. Insandan, neslini sürdürmesini istemiş ve bunu Allah'ın istediği doğrultuda yapması halinde kendisine cennet vadedilmiştir. Ise cinsel ilişki zevki gibi peşin bir avans da verilmiş ve sanki öbür âlemde alabildiğine tadacağı zevklerden, daha dünyada iken ona parmak ucuyla hafifçe tattırılmıştır. Ya da yorucu çabalarla yüce bir gayeye ulaşması istenen insana, gönül eglendirme türünden çerez takdim edilmiş ve asıl ziyafetin sonda olduğu bildirilmiştir. Tıpkı zor birise kosulan çocuklara, işi sonuna kadar götürmeleri için verilen oyuncaklar gibi. O çocuğun verilen işi bırakıp bu oyuncakla eglenmesi, oyuncağın veriliş amacına ne derece zitsa, insanın cinsel zevklerini gaye olarak görüp, sırf onlarla meşgul olması da yaratılış gayesine o derece zittir.

Şimdi vereceğimiz bilgilerde bu açınin gözönünde bulunduiulması gerekir.

Tutma ve bakma konusunda karrkoca arasında avret olan bölge yoktur.(Ibn >bidin VI/367) Hz. Ömer'in oğlunun; "bana göre birbirinin organlarına bakmaları daha iyidir, çünkü bu cinsel ilişkinin tadıni artırır," dediği nakledilir. Fakat Aynî; "bu sözün, onun sözü olduğu kesin değildir" der. Tutma konusunda câiz değildir diyen yoktur. Ebû Yûsuf; "Ebû Hanife'ye sordum ki, erkek karısının organını tutsa, kadın da kendisine karşı tahrik etmek için kocasının organını ellese, bunda bir sakınca var mıdır2 O da bana; hayır, yoktur. Hattâ bu sevaptır ve ecrin büyük olmasını sağlar dedi".

Hanımı ile ilişkide bulunurken, onu tanıdığı güzel bir kadın diye hayâl edip, onunla sevişiyor gibi cima yapmasının haram olmadığını söyleyenler vardır. Ancak Ibn Âbidîn; bizim kurallarımıza göre bunun helâl olmaması gerekir, çünkü bu, suyu şarap olarak düşünüp içmeye benzer. Onun haram olduğu açıktır. Öyleyse öbürü de helâl olmamalıdır" der. ( Ibn ilbidin VI/372.) Doğru olan da bu olsa gerektir.

Cinsel ilişkide kullanılan kremler, ya da yağlandırıcıların, domuz yağı gibi haram madde içermedikten sonra, helâl olmadığını gösteren bir delil yoktur. Ancak bu normal eşlere tavsiye edilmeyecek bir durumdur. Allah bu iş için tabi nemlendirici yaratmayı ihmal etmemiştir.

Cinsel ilişkinin yasaklanan, ya da tavsiye edilen bir şekli yoktur. Ne var ki, tabiîlik dinî olan İslam'ın, bu konuda da tabiî olanı tercih edeceği açıktır. Üreme organından olmak üzere, karı ile koca hangi tür ilişkiden zevk alıyorlarsa onu uygularlar. Ayakta, otururken, yatarken, arkadan, önden, altta, üstte; hangisini isterlerse öyle yaparlar. Ancak üzerlerinin örtülü olması Islâmî bir edep ve emirdir." Allah ise utanmaya en lâyık olandır"(Fetâvây-i Hindiyye'de: "Oda küçük olursa (5-10) zira' yani yaklaşık(3 x 6 m2) koca böyle bir odada cima maksadıyla karısını soyabilir. Bir kısım ulema karı kocanın bir odada tek başlarına soyunmalarında mahzur olmadığını söylemişlerdir." (Ibn Âbidîn, Kunye'den, V/288). Ama bu, elbette cima ederken açık olabilecekleri anlamına gelmez. Hadîs için bk. Buhârî, ilm 15, edep 68.)

Karısına dübüründen yaklaşmak çok çirkin bir hareket ve haramdır. Insanın tabiatina, şeref ve onuruna aykırıdır.

Erkeğin, şehvetini uyandırmak ve zevk duymak için, eliyle ya da butlarıyla kendi kendini tatmin etmesi helâl görülmemiştir. (Bu konuda Mü'minûn (23) 7 ve Me'âric (70) 31 âyetleri ve tefsirlerine bakılabilir.) Haramlığını bazıları hafif, bazıları da kaba olarak nitelemişlerdir. Ancak erkeğin yanında karısı yoksa, ya da evli değilse, kalbi bununla meşgul oluyorsa ve harama düşme endişesi varsa, kendisini boşaltmanın, bunu âdet haline getirmemek şartıyla câiz olduğunu söyleyenler vardır. Hattâ, ciddî olarak harama düşme endişesi varsa ve bu yolla buna engel olunacaksa, bunun vâcip olduğunu söyleyenler de vardır. (Geniş bilgi için bk. Mahlûf, Fetâvâ I/117,118.) Ancak Peygamberimizin bu konudaki tavsiyesinin, şehveti oruç tutmakla yatıştırmak olduğu unutulmamalıdır. (Söz konusu hadîslerinde Rasûlüllah Efendimiz: "Gençler! Evlilik külfetine hanginizin gücü yetiyorsa evlensin." Yapamayan oruç tutmalıdır. Çünkü onun (nefsi dizginleyici) kamçısı vardır" Buhârî, savm 10, nikâh 2, 3; Müslim, nikâh 1, 3; Ebû Dâvûd, nikâh 1) Bu yolla hem haramdan kurtulacak hem de sevap kazanacaktır.

Erkeğin eli vb. şeylerle kendini tatmin etmesi caiz olmadığı gibi, kadının da bu yolla tatmin araması câiz değildir. Ancak koca, karısının eli ile ya da vücudunun diğer yerleri ile tatmin olabileceği gibi, karısını da bu yolla tatmin edebilir. (Serahsî, Mebsût X/159.)

Hastalık, zayıflık ve güçsüzlük gibi sebeple cinsel ilişkiye dayanamayan ve bu yüzden istemeyen kadınla cima etmek haramdır. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü'd-dürriyye I/26.)

Evlendiğinde karısıyla ilişkiye güç yetiremeyen erkek bir yıl beklenir. Bir yıl boyunca da, bir defa olsun, güç yetiremezse, karısı, istemesi halinde ayrılır, erkeği beklemeye zorlanamaz. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü'd-dürriyye I/30.)

Mushaf bulunan odada cima etmenin sakıncası yoktur. Çünkü müslümanlann evlerinde ve odalarında genellikle Mushaf bulunur. Ancak Allah'ın kelâmına karşı saygı duyulduğunu göstermek için Mushafin örtülmesi gerekir. (Ibn Âbidîn, I/266, el-Hediyyetü'l-Alâiyye 268.)

Mescidlerin üzerinde cinsel ilişkide bulunmak mekruhtur. Çünkü mescidler semâya kadar mesciddirler. (Alâuddîn Âbidîn, el-Hediyyetü'l-Alâ'iyye 283.)

Cimaya başlarken "besmele" çekerek,hadîste geçen "Bismillâh, Allahümme cennibnâ'ş-Şeytâne ve cennibi'ş-Şeytâne mâ-razektenâ" duasını okuması müstehaptır ve cimanın edeplerindendir. (Örnek olarak bk. Buhârî, bed'ul-halk 11; Müslim, talak 6, nikâh18)

Kocası kendisini cimaya çağırdığında, karısının bunu özürsüz olarak reddetmesi, câiz değildir. Hattâ âdetli olması da bir özür değildir. Çünkü kocası onun, âdetli iken haram olan bölgesi dışında bir yerinden yararlanabilir. (Fetâvây-i Hindiyye (yazma) 611/45 Müslim, hayz 16, Nesâî, taharet 180; Ibn Mâce, taharet 124) Bu konuda özellikle kadının sözkonusu edilmesi, cimada erkeğin, kadından daha sabırsız olduğundandır. Yoksa kadının, kocasından cima isteme hakkıyok demek değildir.

Karıkocanın, zaruret olmadıkça cinsel ilişki biçimlerini başkalarına anlatmaları haramdır. Peygamberimiz (s.a.s.) : "Şüphesiz ki, Kıyâmet Gününde, Allah'ın katında, emanete hiyanetin en büyüklerinden biri, karıkoca beraber düşüp-kalktıktan sonra, kocasının kadının sırrını yaymasıdır" buyurmuştur. (Müslim, nikâh 21; Davûdoğlu age VN/327 vd.)

Emzikli kadınla cimada bulunmak câizdir. (bk. Müslim, nikâh 24; Davûdoğlu age VN/342 vd.) Bir kadını görerek şehveti harekete gelen kimsenin, derhal karısı ile cima etmesi ve nefsini yatıştırması müstehaptır. (bk. Müslim, nikâh, 2; Davûdoğlu age VN/221.)

Cimada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, temizliğe olabildiğince dikkat etmektir. Mümkünse ilişkiden önce eşlerin dış organlarını sabunla yıkamaları müslümanca bir davranış olur. Çünkü temizlik müslümanlığın ana temellerindendir. Kasıklarda yuvalanıp üreyen mikropların, ilişki yoluyla kadının rahmine ulaşıp, çeşitli rahim hastalıklarına sebep olabileceği, ya da mevcut hastalıkları artırabileceği hiç unutulmamalıdır. Peygamberimizin (s.a.s.) cima edeceklere abdest almayı tavsiye etmesi (bk. Ibn Kudâme, el-Mugni VN/26) bundan olsa gerektir.

Cima gücünü artıracak besinler yemek sakıncalı değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kına sürünmeyi tavsiye ederken; çünkü o, cildi güzelleştirir, cima gücünü artırır(Zehebî, et-Tibbu'n-Nebevî 25), buyurmuştur. "Tıbbı Nebevî" kitaplarında buna benzer hadisler nakledilir ve cima gücünü artıracak gıda rejimi verilir. (agk)

Ilişkinin ne olduğunu bilecek kadar büyük çocukların bulunduğu odada, onlar uyurken bile cima etmek câiz değildir. (Nemenkânî, el-Fethu'r-Rahmanî N/2l3)

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:
euieh na m zha2011-12-31 21:24:21 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERgezia vitri 2012
barış2012-01-03 05:54:31 Cinsel ilişkide anna temaslardan biri.cinsel iliskideyken kadın ve erkegin ilişki esnasında bir birlerinin cinsel organlarını emmeleri öpmeleri ilişkinin boyutunu artırmak icin yapılıyorsa bu haram olurmu ciflerin bir brirlerinin cinsel organlarını emmeleri haramı degilmi.
2012-01-10 09:02:07 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERcenabı allah bizleri nefsimizin esiri yapmasın size tafsiyem şehvet duygularınız uyandığı zaman hemen bir dini kitap okuyun bu size çok iyi gelecektir.
m. güngör2012-02-19 11:58:03 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERkınanın cinsel organa sürülmesimi cima gücünü artırır deniyor? yoksa herhangi bir yerimiz farketmiyormu?
muhammed2012-03-13 06:17:41 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERVermiş olduğunuz bilgiler için Allah razı olsun.
2012-09-10 19:05:21 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERhelaline arkadan yapmak günahmı
kerim2012-09-11 08:41:04 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERslm paylasımınız icin tşkler yanlız bir sorum olacak bilgilendiriseniz sevinirim adam hanımının edep yerini yalasa ve kendi penisin hanımına yalattırırsa bu gunahı nedir bilgilendirirseniz sevinirim cunku bunu uygulayan bir arkadaş var ve ona saglam delillerle anlatmak istiyorum şimdiden cok tesekurler allah razı olsun
ersin2012-09-15 18:47:53 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERKari kocanin penisini agzina alabilirmi veya koca karisini vajinasini agzina alabilirmi harammi degilmi
muslum2012-09-22 14:15:30 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLEResimin diyer ozel organiyla iliskiye giriyorum bu.harammidir ama.bu esimin.rizasiyla oluyor
güvercin2012-09-27 07:41:44 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERselamün aleyküm
sitenize yeni üye olmama rağmen
sitenizden memnun kaldım
ALLLAH sizden razı olsun
bilgi2012-10-15 10:48:51 CVP:Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERErkeğin eşine arkasından yaklaşması eşinin rızası olsa bile yasaktır. Haramdır. Ayetle sabittir. Sakın yaklaşmayın. şeytana uymayın.
ahmet2014-05-15 01:58:39 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERtesekkur ederim allah razı olsun beni eyittiniz
MELISA 582014-05-27 21:17:54 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERAllaha sukurler olsun ki musluman yaratti beni ama bazi, gencler cinsel iliskinin gunah oldugunu bile bile neden bu gunahi islerler ?
dinimizde gunahtir ama sevmek birine gönul koymak bence normal bir sey..
yusuf2014-05-29 18:03:10 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERilişkide kari koca birbirlirini organlarini öpebilir mi
Cem2014-06-18 03:09:10 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERÇok etkilendim bir anda karıma daha çok aşık oldum.bi kaçkelime dişında çok açık ve net anlatımıda akıcı tskr edrim allah razı olsun sizden...
jas2014-08-09 13:35:36 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERhocam cinsel ilişkide kqdın erkeğin penisini ağızına alırsa helelmi harammı dır
yunus2014-09-05 15:31:35 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERcevap İMAM NİKAHLI eşiniz dahi olsa arkadan yaklaşmak çok büyük günah ALLAH C.C. rahmet gözüyle bakmaz eşlerin birbirlerinin organlarını yalaması ne günah ne ne de sevap ama günah olmadıgı gibi sevap olmadıgı için sıkıntı dinen sakıncalı olan şeyler sağlık açısındanda tehlikeli pis bir kısım oldugu için ağız kanserine vs. yol açabilir dikkatli olunur hayırlı günler.
OSMAN2014-10-04 00:47:18 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERBEN CİNSELLİK İSTESEMDE EŞİM RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN İSTEDİĞİM ZAMAN YAPAMIYORUM BAZI ZAMANLAR GÖZÜM DIŞARDA KALIYOR GÜNAHMI
2014-12-01 14:32:39 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERBenim merak edip araştırıp bir türlü anlayamadığım hayız halinde esimiz ile cinsi münasebette bulunmadan sevişmek sünnet ve sevap ;sınırlara uyarak , fakat erkek sürtünme veya birsekilde boşalabiliyor kadinda bu durum aynimi yani ten teması olmadan kadının hayizhalinde boşalması (eşi tarafından )dogrumudur doğru ise mutlaka gusül abdesti gerekirmi?teşekkürler
ahmet2014-12-12 20:31:06 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERkadınla ilişkiye gırılddığinde 1 kez boşaldıktan sonra ikinci kez boşalma zinayamı gırer
2014-12-20 23:49:59 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERSomurmak haramıdır tabi iki yere razı iyse1
2015-01-04 19:51:05 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERKarı koca arasında oral seks haram mı
2015-02-23 06:10:02 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERKendimizi nasil helal etmeliyiz
kerim2015-02-23 18:59:42 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLEResinle sevusme zamani onu opme amacli cinsel orqanindan opmek gunah midir
kerim2015-02-23 19:02:58 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLEResinle sevusme zamani onu opme amacli cinsel orqanindan opmek gunah midir
Faruk2015-08-25 15:28:01 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERÇok geniş ve önemli bir konu elinize sağlık. Çok faydalı olmuş
Faruk2015-08-25 15:28:03 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERÇok geniş ve önemli bir konu elinize sağlık. Çok faydalı olmuş
Faruk2015-08-25 15:28:10 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERÇok geniş ve önemli bir konu elinize sağlık. Çok faydalı olmuş
2015-12-17 21:21:03 Cvp: CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLERTeşekkür
ederim
hoca