Fikih » MEHDI DIYE BIR KIMSE VAR MIDIR? VARSA GELMIS MIDIR, YOKSA GELECEK MIDIR? MEHDI'YI INKAR EDEN KIMSE KAFIR OLUR MU?

MEHDI DIYE BIR KIMSE VAR MIDIR? VARSA GELMIS MIDIR, YOKSA GELECEK MIDIR? MEHDI'YI INKAR EDEN KIMSE KAFIR OLUR MU?

Mehdi meselesi, Deccal meselesi gibi halkın dilinde çok dolaşan ve münakaşa götüren bir meseledir. Kimi Mehdi gelmiştir, kimi gelmememiştir, fakat gelecektir, kimi Mehdi diye bir şey yoktur, kimiyse Mehdiyi inkar eden kafirdir demektedir. Bunun için meseleyi ele alıp, Peygamber (s.a.v.)'in hadislerine ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ın cumhurunun görüşlerine dayanarak gerçeği açıklamaya gayret edelim istedim. Şöyle ki:

Tarih boyunca müslümanlar arasında Mehdi inancı pek yaygın bir şekilde süregelmiştir. Bu inanca göre ahir zamanda ehli beytten bir zat ortaya çıkacak, müslümanlar kendisine biat edip, etrafında toplanacak ve bütün İslam memleketlerini birleştirip hakimiyetini sağlayacaktır.

Bu inanç gerçekten doğrudur. Çünkü; her ne kadar Buhari ile Müslim Mehdi hakındaki hadislere yer vermemiş iseler de, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, al-Bezzar, Hakim ve Taberani gibi büyük muhaddisler onları tesbit etmişlerdir. Bu hadislerin bir kısmı zayıf ise de, bir kısmı sahih ve diğer bir kısmı da hasendir. Şevkani gibi bazı alimlerin dediklerine göre Mehdi hakkındaki Peygamber (s.a.v.)'in sözü kesindir ve sabittir. İbn Haldun gibi bazı kimseler Mehdi hakkında varit olan hadislerin tümünü zayıf olarak görmüşlerse de bu doğru değildir.

Mehdi hakkında varit olan hadislerin bir kısmı şunlardır:

1) Abdullah, Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Dünyada yalnızca bir gün kalsa bile, yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracak, ismi benim ismime, babasının ismi benim babamın ismine uyan benden veya ehli beytimden birisini göndermek için Allah (c.c.) o günü uzatacaktır” (Ebu Davud).

2) Ali (ra) , Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Zamandan sadece bir gün kalsa bile Allah (c.c.) mutlaka ehli beytimden bir adamı gönderecek ve o zulmün yeryüzünü kapladığı gibi adaletle dolduracaktır” (Ebu Davud).

3) Ümmü Seleme Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Mehdi ehli beytimden Fatıma'nın evladındandır” (Ebu Davud).

4) Ebu Said'i Hudri'den: "Mehdi bendendir. Açık alınlı, kalkık burunludur. Yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracaktır.O yedi sene hükmedecektir.”

5) Ebu İshak, Ali (kv)'nin oğlu Hasan'a bakarak şöyle dediğini rivayet ediyor: "Oğlum Peygamber (s.a.v.)'in dediği gibi bir büyüktür. Onun sulbünden Peygamberin ismiyle isimlendirilen, ahlak bakımından O'na benzeyen fakat her yönden yaratılışta benzemeyen bir adam çıkacaktır.”

6) Abdullah (ra), Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ehl-i beytimden ismi benim ismime benzer bir adam araplara hakim olmadıkça dünya gitmez (Kıyamet kopmaz)” (Tirmizi).

7) Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiştir: "Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra büyük bir olayın olacağından endişe ettik. Bu sebeple Peygamber (s.a.v)'e durumu sorduk. Cevaben buyurdu ki:

-"Benim ümmetimde Mehdi vardır. Çıkıp beş, yedi veya dokuz yaşayacaktır.” Ravi:

-"Bu nedir?” (Yani beş, yedi veya dokuz nedir? Gün mü, aynı sene mi?) diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.):

-"Senedir", dedikten sonra, "Adamın biri gelip ey Mehdi bana ver, bana ver diyecek o da kaldırabileceği kadar eteğini dolduracaktır” (Tirmizi).

8) Ali (kv) Resulüllah (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Mehdi ehli beyttendir, Allah onu bir gecede ıslah eder” (İbn Mace).

9) Said b. Müseyyeb diyor ki: Biz Ümmü Seleme'nin yanında Mehdi konusunu ele aldık, bunun üzerine Ümmü Seleme:

-"Peygamber (s.a.v.)'in Mehdi Fatıma'nın evladındandır, dediğini işittim” dedi. (İbn Mace)

10) Enes b. Malik'ten: Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediğini işittim:

"Biz Abdülmuttalip oğulları ehli cennetin büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi” (İbn Mace).

11) Sevban: Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Siyah sancakların Horasan tarafından geldiğini görürseniz ona katılınız. Çünkü içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır”(Ahmed ve Beyhaki).

Mehdi hakkında varit olan hadislerin bir kısmını numune olarak zikrettik. Umum müslümanların inancı, fakihlerin görüşü ve ahad da olsalar bu kadar hadis Mehdi'nin sübutu için kafidir. Ancak Mehdi hakkında varit olan hadislerin bazıları zahiren birbiriyle çatışmaktadır. Çoğu Mehdi'nin Fatıma'nın zürriyetinden olacağını belirtiyor. Bazısı Mekke ve Medine'den söz ederken, bazılarıysa Horasan'dan bahsediyor. Bunun için Mehdi ile ilgili hadisleri okuyan tereddüde düşüyor.

Deccal hakkında varit olan hadisler arasındaki zahiri çelişki, Deccal'ın bir değil bir kaç kişi olduğu biçiminde yorumlanarak hadislerin yol açtığı tereddütler ifade edilmiştir. Mehdi hakkındaki hadisler arasındaki çelişkinin de, Mehdi'nin bir değil, bir kaç kişi olduğu biçiminde yorumlanarak ortadan kaldırılmasına bir mani yoktur. Yani Mehdi bir değil, bir kaç kişidir. Bütün hadislerin bir tek Mehdi'ye hamledilmemesi gerekir.

Hülasa: İbn Hacer gibi zevatın ifade ettiklerine göre bir çok Mehdi vardır. Her zamanda bir iki Mehdi bulunabilir. Yalnız ahir zamanda gelecek olan büyük Mehdi birdir. Henüz gelmemiştir. Ne zaman geleceğini Allah (c.c.)'dan başka kimse bilemez. Hatta Ahmed b. Zeyn-i Dehlan bu hususta Mehdi'nin bile kendisinin Mehdi olduğunu bilemeyeceğinden bahisle şöyle diyor:

"Mehdi'nin gelişini belli bir seneyle sınırlamak doğru değildir. Çünkü bu gaybi bir husustur, gaybi da Allah^dan başka kimse bilemez. Ne zaman geleceği hususunda Şari'den bir nas varit olmamıştır. Geçmiş alimlerden bir çoğunun tahminlere istinaden Mehdi'nin çıkışı için vakit tayin etmeleri hatadan beri değildir. Bu görüşler Peygamber (s.a.v.)'in Mehdi hakkındaki onun bir gecede çıkıp alemi ıslah edeceği hadisine dayanır. Mehdi'nin bizzat kendisi bile Allah (c.c.) beyan etmedikçe beklenen Mehdi'nin kendisi olduğunu bilemez”

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:
g huseyin2011-12-20 22:47:33 Cvp: MEHDI DIYE BIR KIMSE VAR MIDIR? VARSA GELMIS MIDIR, YOKSA GELECEK MIDIR?MEHDI'YI INKAR EDEN KIMhz mehdinin fiziksel ozellikleri nedir.
Ha mim2012-04-06 10:13:25 Cvp: MEHDI DIYE BIR KIMSE VAR MIDIR? VARSA GELMIS MIDIR, YOKSA GELECEK MIDIR?MEHDI'YI INKAR EDEN KIMRahman ve rahim olan Allah'ın adı ile.O Kuran çok rahmetli bir kitabıdır ki Onu Allah indirmiştir O eksiksizdir bütün herşeyi insanlara gerekli olacak tüm bilgileri verir bu Allah'ın insanlara sözüdür ve lütfudur apaçık bir rahmettir okuma yazma bilen her insan imanı olduğu sürece okuduğunda anlar O gizli kapaklı bilgileri taşımayan apaçık bir kitaptır gizli bilgilere gerek duyulmayan bir kitaptır.insanın neye ihtiyacı var ise yazar.Hiç bir eksiği yoktur herşey yazılıdır ondan önceki kitapları tastik eder.Onda yazılı olmayan istenmeyendir var olmayandır,gerek görülmeyendir,batıldır.İnsanlar ki onlar islamı yanlış yaşamaktadırlar onlar saçma ve iftira dolu hadislere inanıp son peygamber gaybı bilmediği halde oradan gelecekleri haber verdiğini söylerler hayır O gaybı bilmiyordu ve kıyamet alametleri de vermedi.Yoksa Kuran sizlere bunları mı anlatıyor?Hayır hadisler uydurmadır yemin olsun ki son peygambere atılmış iftiralardır.Mehdi dedikleri ve uydurdukları o şahış öyle biri yoktur ve gelmeyecektir.Kuran insanlara miras bırakılmıştır insanları başka uyaracak ta yoktur.Şeytan kıyamete kadar süre istemedi mi?Allah bu süreyi ona vermedi mi?Mehdi gelecek ve onun vesfeselerini mi durduracak?Hayır şüphesiz insanoğlu çok cahildir duydukları herşeye inanmaktadır Kuran sizlere neler anlatıyor,Allah insanlardan ne istiyor hiç bakmadınız mı?Arapçanın islamda bir hükmü yoktur arapların da islamda bir hükümleri yoktur.Onlar pislik içinde ve çok batılca yaşıyorlardı ve ataları daha önce uyarılmamış insanlardı çevresindekiler de öyle idi.Anlasınlar diye Kuran arapça yazıldı çünkü onlar bu dili biliyorlardı ataları bu dili keşf etmişlerdi. Allah kuranı toplaması ve insanlara açıklaması bize ait derken sizler Allah'ın açıklamalarını mı anlamadınız?Kuran da yazmayanlar gerek görülmeyenlerdir
istenmeyenlerdir,var edilmeyeceklerdir.Halen anlamıyormusunuz?Allah peygambere,Sana kıyameti sorup duruyorlar onun ilmi ancak benim bilgimdedir hiç kimse ne zaman kopacağını bilmez o ansızın yakalar ne bilirsin belki yakında olur demiştir.Peygamber gaybden habersizdir nasıl oluyorda ümmetine gaybten haberler verir?İstanbul'un feth edileceğini söylemeside uydurmadır.Kıyamet alametlerini de söylemesi uydurmadır.Mehdi ve mesih gelecek demiş olmasıda uydurmadır ve iftiradır.Allah peygambere senden önce hiç bir insanı ölümsüz kılmadık muhakkak sende öleceksin sen ölürsünde onlar ölmezler mi her canlı ölümü tadacaktır demiştir o halde nasıl oluyorda mesih tekrar gelecek dersiniz?Ayetler bu kadar açıkken sizler hangi kitaplara uyuyorsunuz batıla koşup duruyorsunuz.Onlar öyle kimseler ki insanları iki karış sakallarını uzatıp ve cübbelerini takınarak ki insanın nasıl giyinmesi Kuran da apaçık yazılıdır ve evliya görünerek ve Kuran'ı tefsir edipte yalan yanlış bilgiler verip insanları o saçma hadislere zorlayanlardır kandıranlardır.İnsanları sömürerek paralarını alanlardır sana büyü yapılmış ve sende cin var diyerek soyanlardır Allah elbette cezalarını verecek cin ki asla insana fiziki zarar veremez,ameli sağlam olanın cinle işi ne?Onlar ancak düşüncelere vesfese verip dururlar insan da kendisi düşünüyor ve yapıyorum sanır nefsine uyup kendine zulm eder.insana fiziki zarar veren yine insandır,vahşi hayvanlardır kendi hatalarıdır ve Allah'ın bir şeyi kendsine dilemesidir bunun dışında insana kimse zarar vermez ve veremez.Her insan kendinsinden sorumludur okuma yazma bilip aklı olduğu halde Kuran'ı bilmediği dilde arapça okuyup sevap kazandığını sanandır.Alah Kuranı okuyup anlayasınız diye gönderdi açıklaması bize aittir dedi ve Kuran her dilde açıklandı bu Allah'ın bir lütfudur Onu kimse değiştiremez Allah'ın insanlara sözü vardır.O halde niçin anlamadığınız dilde onu okuyup duruyorsunuz.Anladığınız dilde okusanız da tefsirci arıyorsunuz?Yoksa akıllarınız kıt mı?Sizlerin tefsirine ihtiyaç duyduğunuz kimseler sizler gibi birer insandır.Mehdi gelmeyecektir ve asla insanoğluna bir uyarıcı ve toplayıcı da gelmeyecektir Kuran tek miras kalandır yol arkadaşıdır.Onda ki bilgiler Allah'ın ayetleridir.Onun dışında ki hiç bir bilgi gerçek değildir.Peygamber insanları Kuran ile uyardı ve ne vahiy geldi ise hepsini Kuran'a yazdı.Onlarla insanları uyardı O gayb haberleri vermedi zaten verecek te değildi.insanın ölümüne kadar nasıl yaşaması gerektiğini anlattı ve Allah'ı ve islami insanlara tanıtıp öğretti alemlerin rabbi olan Allah'ın ayetlerini okuyup imana davet etti.İnsanoğlu herzaman kan döktü ve dökmeye devam edecektir bu kıyamete dek böyledir sonra Allah yaptıklarını bir bir onlara soracaktır.Kimsenin gelmesini beklemeyin bu çok batıldır.